Apua yrittäjyyteen julkisen sektorin toimijoista (Tekes yms)

Yrityksille suunnatut asiantuntijapalvelut ovat Suomessa hajautuneet usean eri viranomaisen hoidettavaksi. Nämä toimijat vastaavat samalla myös julkisista varoista maksettavasta yritystuesta, joka vaihtelee huomattavasti tuen myöntävän viranomaisen sekä käyttötarkoituksen mukaan. Suomessa suurin osa yritystuesta ohjataan suuryrityksiin.

Yritystuet jaetaan suoraan rahoitukseen ja verotustukiin, joita myönnetään yrityksille yhteensä noin miljardin euron edestä. Alla on lueteltu keskeisimmät yritystuen myöntäjät.

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus ELY

Suomessa on 15 alueellista ELY-keskusta, joiden tehtävänä on huolehtia alueidensa sosiaalisista, taloudellisista ja ekologisista kehitystehtävistä. ELY-keskukset ovat myös keskeisiä EU-rahoitusten myöntäjiä. Ne tekevät myös tiivistä yhteistyötä maakuntien liittojen sekä muiden julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa ja myös ohjaavat työ- ja elinkeinotoimistoja. Lisäksi ne tarjoavat yrityksille rahoitustukien ohella monenlaisia asiantuntijapalveluita eri toimialoihin jakautuneina.

ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä alla olevissa kohteissa:

  • Yritysten kehittämisavustukset investointeihin ja kehittämishankkeisiin
  • Pk-yritysten valmistelurahoitus tutkimus- ja kehittämishankkeisiin
  • Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus sekä julkisille että yksityisille toimijoille
  • Alueellinen kuljetustuki

Tekes

Valtio-omisteinen Tekes rahoittaa lainojen ja avustusten muodossa erilaisia projekteja, jotka luovat uusia toimintatapoja toimialoille ja jotka ovat innovatiivisia. Lisäksi sillä on oma rahoitusohjelmansa nuorille innovatiivisille kasvuyrityksille.

Yritys voi saada laajoihin hankkeisiin osarahoitusta myös Pohjoismaiselta investointipankilta tai Euroopan investointipankilta.

Finnvera

Valtion omistama Finnvera on erityisrahoitusyhtiö, joka tukee yrityksiä niiden perustamis- ja kasvuvaiheessa lainojen, vakuuksien ja vientitakuiden muodossa. Toiminnallaan se täydentää yksityisiä rahoitusmarkkinoita esimerkiksi myöntämällä osan tarvittavasta lainarahoituksesta pankin kanssa.

Tuillaan Finnvera on mukana yritysten toiminnassa aina liiketoiminnan aloittamisesta kehittämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Se myös rahoittaa kansainvälistä vientiä sekä toimii Suomen virallisena vientitakuuorganisaationa. Lisäksi konserniin kuuluu luottomuotoista rahoitusta pääomatavaroiden vientiin tarjoava Suomen Vientiluotto.

Finnveran tehtävänä on parantaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja edistää näin alueen kehitystä ja esimerkiksi työllistymismahdollisuuksia. Tämän vuoksi se arvioi yhtiön tuen saannin perusteet aina laajemman aluekehityksen näkökulmasta. Organisaation rahoitusmuodot jakautuvat useisiin, erilaisten yritysten tarpeita vastaaviin instrumentteihin.

Aloitusrahasto Vera Oy

Aloitusrahasto Vera tarjoaa pääomasijoitusta aikaisen vaiheen yrityksille. Rahaston avulla halutaan mahdollistaa, käynnistää ja vauhdittaa sijoituskohteiden kasvua sekä kehittää niitä kiinnostavimmiksi muille rahoittajille ja yhteistyökumppaneille.

Aloitusrahasto myös vahvistaa yksityisen pääoman saatavuutta aikaisen vaiheen sijoitustoiminnassa. Sen kohdeasiakkaita ovat teknologiayritykset, joihin se tekee aikaisen vaiheen sijoituksia. Lisäksi se tukee teknologiaintensiivisiä ja innovatiivisia palveluyrityksiä, joilla on voimakas tavoite kansainvälistymisessä.

Euroopan unioni

Myös Euroopan unioni tukee suomalaisia yrityksiä toteuttamansa alue- ja rakennepolitiikan kautta. Näin se vahvistaa jäsenvaltioidensa taloudellista ja sosiaalista integraatiota sekä vähentää alueellisia eroja jäsenvaltioiden välillä. Kuitenkin EU:n sisällä alueiden väliset erot ovat kasvaneet viime vuosien aikana, mikä on asettanut uusia haasteita integraatiopolitiikalle. Tämän vuoksi EU:ssa haetaan koko ajan uusia, toinen toistaan tehokkaampia välineitä sosiaalisten ja taloudellisten kehityserojen kaventamiseen.

Euroopan unionin yritystuet kanavoidaan jäsenmaihin erilaisten komission hyväksymien tavoiteohjelmien välityksellä. Ohjelmat ovat määräaikaisia, usein noin viiden vuoden mittaisia. Esimerkiksi tällä hetkellä on käynnissä EU:n rakennerahaston ohjelmakausi 2014-2020, jonka tehtäviksi on määritelty monia aluekehitykseen tähtääviä toimenpiteitä. Nykyisessä ohjelmassa tavoitellaan muun muassa pk-yrityksille parempaa kilpailukykyä liikenneyhteyksiä parantamalla sekä kansainvälistymistä edistämällä. Myös pk-yhtiöiden energiatehokkuutta pyritään parantamaan sekä yritysten innovaatiotoimintaa vahvistamaan.

Tuen saajat

Suomessa suurimmat yritystukien saajat ovat olleet suuryrityksiä. Perinteisimpiä tukien saajia ovat mm. Nokia ja verkkoyhtiö Nokia Solutions and Networks. Myös monet laivanvarustamot kuuluvat tuensaajien top 20 -listaan.

Julkinen tuki on saanut osakseen paljon kritiikkiä muun muassa siinä, että valtio tukee monia energiaa kuluttavia suuryrityksiä saamatta kuitenkaan aina vastinetta investoinneilleen.

Yritysrahoituksen hakeminen

Yrityksen perustamiseen tarvitaan aina tietty summa rahaa ja rahoituksessa käytössäsi on kaksi mahdollisuutta – joko oma pääoma tai ulkopuolinen rahoitus. Kaikkein helpoimmalla pääset, jos voit käyttää omia rahojasi yhtiön perustamiseen. Käytännössä kuitenkin yleensä joudutaan turvautumaan ulkopuolisen tahon rahoitukseen, esimerkiksi pankin myöntämään lainaan.

Lainan hakemista varten sinun tulee esittää riittävän realistinen talouslaskelma yrityksesi tarvitsemista investoinneista sekä muista kiinteistä ja juoksevista kuluista. Niiden kattamiseksi ja voittojen arvioimiseksi tulee myös suunnitella myyntikate- ja hinnoittelumalli.

Starttiraha – tukea alkuvaiheeseen

Starttiraha on työ- ja elinkeinotoimiston myöntämä tuki uusille yrityksille. Sen avulla turvaat toimeentulosi 12 kuukauden ajalle eli vaiheeseen, jolloin yritystoiminta käynnistyy ja alkaa vakiintua.
Ennen starttirahan hakemista kannattaa olla yhteyksissä yritysneuvojiin. Heiltä saat hyödyllistä tietoa yrityksen perustamiseen ja starttirahan hakemiseen liittyen.

Muista tehdä starttirahahakemus TE-toimistoon, ennen kuin olet perustanut yrityksen. Tukea on mahdollista saada päätoimiseen yrittäjyyteen sekä henkilöille, joilla katsotaan olevan riittävät valmiudet toimia yrittäjinä. Etenkin aiemmasta yrittäjäkokemuksesta tai yrittäjäkoulutuksesta on hyötyä starttirahan saamisessa.

Pankkilainat

Tulevana yrittäjänä sinun tulee varmistaa riittävä rahoituspohja yritystoiminnan käynnistämiseen. Yhtiö rahoittaa toimintaansa omalla ja vieraalla pääomalla sekä mahdollisesti erilaisilla avustuksilla. Jos käytät yrityksen perustamisessa lainarahaa, sinun tulee sisällyttää lainan lyhennykset ja korot yrityksen tuleviin kuluihin.

Viime vuosien taloudellisen taantuman aikana perinteiset pankit ovat kiristäneet yritysten lainahanoja, mikä on osaltaan johtanut siihen, että yrityslainoja tarjoavien toimijoiden määrä on kasvanut. Perinteisten pankkien rinnalla onkin nykyisin kirjava joukko pienempiä rahoitusyhtiöitä, jotka tarjoavat yhtiöille lainaa monesti perinteisiä pankkeja korkeammilla koroilla eikä vakuuksia yleensä tarvita olenkaan.

Kun olet hankkimassa ulkopuolista rahoitusta, selvitä huolellisesti rahoitus- ja korkokulut ja kysy tarjouksia useammasta paikasta vertailujen tekemiseksi.

Finnvera

Aloitteleva yritys voi saada tukea myös julkiselta rahoituslaitokselta, valtion omistamasta Finnverasta. Finnvera tukee suomalaisia yrityksiä niin perustamis- kuin kasvuvaiheessakin tarjoamalla lainoja, vakauksia ja vientitakuita.

Voit tehdä rahoitushakemuksen Finnveran verkkosivujen kautta. Finnveran asiantuntijat arvioivat liiketoimintasuunnitelmaasi ja tekevät sen pohjalta joko myönteisen tai kielteisen päätöksen rahoitukselle. Rahoituspäätös perustuu usein tiettyyn prosenttiosuuteen kokonaisrahoituksesta ja yleensä joudut hakemaan loppuosaan rahoituksesta esimerkiksi pankeilta, ellei sinulla itselläsi ole riittävästi pääomaa tähän.

Finnveran asiantuntijoita kannattaa hyödyntää myös yrityksen rahoitukseen liittyvien kysymysten selvittämisessä. Koska sen tehtävä on edistää alueellista kehitystä rahoitusjärjestelyillä, heidänkin etunsa on, jos yhtiösi voi kasvaa ja tarjota uusia työllistymisen mahdollisuuksia alueesi asukkaille.

ELY-keskuksen tuki

Yrityksesi voi saada rahoitusta myös ELY-keskukselta erilaisten kehittämishankkeiden muodossa. Myös tämän organisaation rahoitus on kuitenkin aina harkinnanvaraista. Se tekee rahoituspäätökset arvioimalla yhtiösi edellytykset jatkuvaan ja kannattavaan liiketoimintaan.

On hyvä olla yhteydessä oman alueesi ELY-keskukseen etenkin, jos yrityksessäsi löytyy kilpailukykyä parantavia kehityskohteita tai suunnitelmissasi on lisätä yrityksesi tuottavuutta tai kansainvälistymistä.
ELY-keskuksen asiantuntijoilta saat myös neuvoja kehityshankkeiden valmistelussa. Löydät lisätietoa ELY-keskuksen rahoitusmahdollisuuksista myös Tekesin verkkosivuilta.

Pääomasijoittajat

Myös pääomasijoittajat voivat investoida yrityksiin. Jos liikeideasi vaikuttaa lupaavalta tai olet esimerkiksi kehittänyt uudenlaisen ratkaisun, jonka tuotekehitystä voitaisiin jatkaa perustettavassa start-up-yrityksessä, voit yrittää saada hankkeeseen mukaan uusia kumppaneita myös pääomasijoittajista.

Vakuutettuasi sijoittajan mukaan yritykseesi, joudut yleensä maksamaan tästä sijoittajalle korvauksena tietyn osan osakkeista tai tuotoista.

Lainamuotojen plussat ja miinukset

Perinteisten pankkien lainat
+ Turvallinen, kohtuullinen korko
– Harkinnanvarainen, vaaditaan vakuuksia

Pienten rahoituslaitosten lainat
+ Helppo ja nopea saada, ei yleensä vakuuksia
– Korkeat korot ja rahoituskulut

Finnveran lainat
+ Turvallinen laina, jossa julkinen takaus
– Harkinnanvarainen

ELY-keskuksen kehityshankkeiden tuki
+ Tuki voi olla jopa puhdasta rahoitusta
– Harkinnanvarainen ja saa yleensä vain kehityshankkeisiin

Pääomasijoittajat
+ Mahdollisuus suureenkin investointiin ilman lainarahoitusta
– Joudut luovuttamaan sijoittajalle osan osakkeistasi

Yrittäjänä aloittaminen


Pyöriikö mielessäsi kannattavalta tuntuva liikeidea vai haaveiletko muuten vain oman yrityksen perustamisesta? Yrittäjyydessä on monia hyviä puolia, kuten vapaus päättää itse työstään sekä mahdollisuus ansaita suuriakin voittoja. Yrittäjyyteen kuitenkin liittyy omat kääntöpuolensa, joista ehkä suurin on siihen liittyvät riskit. Sinun kannattaakin tarkkaan miettiä sekä omia vahvuuksiasi että perustettavan yrityksen menestymisen mahdollisuuksia, ennen kuin teet lopullisen päätöksen yrittäjäksi ryhtymisestä.

Millaiset ovat vahvuutesi ja kehityskohteesi?

Mieti, mitkä ovat vahvuutesi ja mahdolliset kehityskohteesi yrittäjänä toimimiselle. Vaikka varsinaista yrittäjäpersoonaa ei ole olemassa, jokaisen menestyvän yhtiön taustalta löytyy samoilla vahvuuksilla varustettuja ihmisiä, joilla on hyvät vuorovaikutustaidot, oma-aloitteisuutta, innovatiivisuutta, myynti- ja verkostoitumistaitoja sekä riskinottokykyä.

Koska asiat eivät aina mene yrityksissäkään samoin kuin alun perin suunniteltiin ja tavoiteltavat unelmat tuntuvan katoavan aina vain kauemmaksi, yrittäjältä vaaditaan myös runsain mitoin sinnikkyyttä ja uskoa omaan tekemiseensä – myös haastavimpina aikoina.

Vaikka yrittäjältä vaaditaan monenlaista osaamista, älä kuitenkaan anna niiden asettaa liian korkeaa kynnystä. Tervettä realismia ja omien heikkouksienkin tunnistamista tarvitaan, mutta muista myös, että kukaan ei ole seppä syntyessään. Riittää, että sinulla on riittävästi motivaatiota ja halua oppia koko ajan uutta sekä olet valmis kehittymään yrittäjänä.

Millaiset mahdollisuudet yrityksellä on menestyä?

Yrityksen perustamisessa on omat riskinsä, jotka tulisi tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta niihin osaisi myös varautua. Kannattaa tehdä markkinatutkimusta ja kysellä yrityksesi kohderyhmään kuuluvilta mielipiteitä. Ole myös olla yhteyksissä oman kotikuntasi elinkeinotoimistoon, jossa saat kuulla liike-elämän asiantuntijan näkemykset suunnitelmistasi. Tietoa yrittäjyydestä saat myös yrittäjäkursseilta, joita järjestetään ilmaiseksi monilla paikkakunnilla ympäri Suomea. Myös netistä löytyy tänä päivänä runsaasti tietoa yrittäjiksi suunnitteleville.

Liikeideaasi kannattaa analysoida muun muassa suhteessa kilpailijoihin, markkina-alueen kokoon, tarvittavan investoinnin suuruuteen sekä mahdollisiin tuottoihin. Raamit näille analyyseille antaa liiketoimintasuunnitelma, joka sinun kannattaa tehdä mahdollisimman huolellisesti. Siinä rakennat yrityksen liikeidean ja toiminta-ajatuksen pohjalta realistiset ansaintamallit sekä muut taloudelliset ja toimintaan liittyvät suunnitelmat. Liiketoimintasuunnitelman ns. SWOT-analyysissa avaat myös, mitkä ovat yrityksesi vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat.

Liiketoimintasuunnitelma elää yrityksesi mukana

Tarvitset liiketoimintasuunnitelmaa esimerkiksi, kun joudut hakemaan ulkopuolista rahoitusta, kuten starttirahaa tai lainaa yritystoiminnan käynnistämiseksi. Sitä ei kuitenkaan kannattaisi tehdä ainoastaan ulkopuolisia sidosryhmiä varten, sillä kyseessä on suunnitelma, johon kokoat kaikkein tärkeimmät suunnitelmat yrityksestäsi, ja sitä siksi tulisi päivittää säännöllisesti yritystoiminnan aikana.

Liiketoimintasuunnitelma jäsentää ja kokoaa kaikki oleellisimmat liiketoimintasi strategiset linjaukset. Kun olet laatinut sen ajatuksella, sinulla on selkeämpi kuva yrityksestäsi ja sen toimintatavoista sekä menestyksen mahdollisuuksista. Kaikkien eri näkökulmista tehtyjen laskemien ja pohdintojen kautta liiketoimintasuunnitelma vastaa yksinkertaisesti kysymyksiin, miksi yrityksesi on olemassa, miten se toimii ja millaiset arvot ohjaavat sen toimintaa.

Kannattavuuslaskelma kannattaa tehdä huolella

Yritystoiminnan suunnitteluun kuuluu huolellinen kulujen ja tuottojen arviointi. Tämä tehdään kannattavuuslaskelmassa, joka sisältää:

  • Yrityksesi kiinteät ja muuttuvat kustannukset
  • Tuotteittesi hinnoittelun ja katerakenteen
  • Suunnitelman myynnin määrästä ja tuloista

Kun tiedät yrityksen perustamisen ja ylläpidon kustannukset, esimerkiksi toimitilojen, laitteiden ja työvälineiden hinnat ja ne on suhteutettu mahdollisimman realistisiin tuotto-odotuksiin, sinulla alkaa olla selkeämpi kuva, onko suunnittelemallasi yrityksellä menestyksen mahdollisuuksia.

Ensiaskel yrityksen perustamiseen

Kun liiketoimintasuunnitelma ja budjetti ovat valmiit ja olet edelleen vakuuttunut siitä, että yritys kannattaa perustaa, seuraavaksi voitkin siirtää suunnitelmat käytäntöön.

Ensimmäinen askel yrityksen synnyttämisessä on yritysmuodosta päättäminen. Suomessa yritysmuoto valitaan viidestä vaihtoehdosta ja kaikissa niissä on omat hyvät sekä huonot puolensa. Esimerkiksi toiminimi on helppo ja kevyt perustaa, mutta siinä kannat yrityksen riskit omalla taloudellasi. Myös perustamiskustannuksissa on eroa eri yritysmuotojen välillä. Jos tunnet epävarmuutta yritysmuodon valinnassa, kannattaa siitäkin kysyä neuvoa elinkeinotoimistosta.